2010. augusztus 21.

A Szent István Gimnázium megszűnésével elérkezettnek láttuk az időt arra, hogy a Szigmédia portál befejezze működését. Archívumunkat a blog korábbi címén érhetik el, a szigmedia.com domaincím pedig hamarosan végleg megszűnik.

Partnereink és olvasóink számára a továbbiakban a szigmedia@gmail.com címen vagyunk elérhetőek, az archívum címe: szigmedia.blogspot.com

A portálon a hozzászólás lehetőségét az összes bejegyzésnél lezártuk.
Köszönjük eddigi bizalmukat és érdeklődésüket!

A Szigmédia portál szerkesztői és a diákkör tagjai

Tovább...

2009. december 18.

Kemma | Csütörtökön délelőtt ünnepi közgyűlést tartottak a megyeszékhelyen, a Hotel Árpádban. A dorogi Erkel Ferenc Zeneiskola műsora után a megyei közgyűlés elnöke, dr. Völner Pál köszöntötte a megjelenteket, köztük először azokat, akik ezen a napon vehettek át díjakat.

Immár szép hagyomány karácsony, a szeretet ünnepe előtt, hogy – a megyei közgyűlés döntése alapján – elismerésben és pénzjutalomban részesítik azokat, akik sokat tettek megyénkért.

A Komárom-Esztergom Megyéért Díjat az idén Nagy Mária piliscsévi polgármester, Nagy György, Szomor polgármestere, valamint az ácsi Kossuth Lajos Társaság érdemelte ki.

A Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díjasok 2009-ben: Durzák Anna tanárnő, Minczér Dánielné ápoló és a németországi Rajna-Pfalz Tartomány Sportszövetsége.

Tovább...

2009. november 24.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tekintettel arra, hogy a nyilvánosság képezi a modern jogállamokban a társadalmi kommunikáció alapját, én is ezzel a lehetőséggel élek, mert úgy tűnik, hogy az eddigi közvetlen, kétoldalú kommunikáció nem vezetett eredményre.
A 2009. szeptember 11-i levelemben a törvényi felhatalmazás alapján hivatalból kezdeményeztem Önnél, hogy a képviselő-testület a következő testületi ülésén, soron kívül tárgyalja meg a Szent István Gimnáziumban kialakult helyzetet. Tettem ezt azért, mert álláspontom szerint a fegyelmi tanács döntése alapján elbocsátott pedagógusok jelentős száma a tanév zavartalan elkezdését veszélyeztette. Levelemben arra kértem polgármester urat, hogy a képviselő-testület ülését követően részletesen tájékoztasson az ügy kivizsgálása tárgyában tett testületi döntésről, a vizsgálat eredményéről, valamint a tervezett további intézkedésekről.

A kért tájékoztatás a mai napig nem érkezett meg, annak ellenére, hogy a helyi önkormányzatokról szóló törvény feljogosít ágazati feladataim körében tájékoztatás kérésére, az önkormányzatot pedig kötelezi a tájékoztatási kötelezettség teljesítésére.
A képviselő-testület tájékoztatási kötelezettségét elmulasztva, információim szerint, Esztergom Város Önkormányzatának honlapján tett közzé egy állásfoglalást a Szent István Gimnáziummal kapcsolatosan.
Az állásfoglalásban olvasható, hogy a fenntartó a gyermekek mindenek felett álló érdekét tekintette elsődlegesnek akkor, amikor döntéseket hozott az elmúlt időszakban az iskola sorsát érintően. A képviselő-testülettel egyetértve én is úgy gondolom, hogy a fenntartó csak ezen alapelv tiszteletben tartásával hozhat felelősen döntést.
Aggályosnak tartom azonban azt, hogy az "elitiskolává" fejlesztés koncepciója mellett, a napjainkra kialakult helyzet rendezéséről nem olvashatunk a nyilvános állásfoglalásban, holott tudott, hogy a tanári karból hét pedagógust elbocsátottak, tízen enyhébb fegyelmi büntetést kaptak, továbbá még öt pedagógus, valamint hatvan tanuló hagyta el az intézményt.
Hogyan biztosíthatók ilyen körülmények között a közoktatásról szóló törvényben rögzítettek? Nevezetesen a törvényben meghatározott szolgáltatások megfelelő színvonalon történő biztosítása a tanulók számára olyan módon, hogy annak igénybevétele ne jelentsen a tanulók számára aránytalan terhet, illetve az a követelmény, hogy a tanuló a törvényben meghatározottak szerint minden segítséget megkapjon képessége, tehetsége kibontakoztatásához, személyisége fejlesztéséhez, ismeretei folyamatos korszerűsítéséhez.
Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulók számára a jelenlegi helyzet jogszerű, megnyugtató rendezése jelenthet csak biztonságot, számukra a folyamatban lévő, 2009/2010-es tanév is sorsdöntő lehet.
A képviselő-testület állásfoglalásában is olvasható, hogy "a fenntartó a diákok ellen nem kezdeményezi fegyelmi eljárás megindítását, az egyébként többször elkövetett jogsértések, illetve diákhoz nem méltó magatartásuk miatt", "a felelőtlen tanárokkal szemben azonban zéró toleranciát hirdet".
Ismételten felhívom Polgármester úr figyelmét - ahogy ezt már korábbi levelemben is tettem -, a közoktatási törvény azon rendelkezéseire, amelyek fenntartói, illetve az intézményvezetői hatásköröket, feladatokat rögzítik. Ezen garanciális szabályok betartásával biztosítható csak az intézményi önállóság, és értelmezhető a fenntartói felelősség.
A közoktatási intézmény vezetője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó a közoktatási feladatellátáshoz szükséges feltételek biztosításáért felel, valamint jogosult és köteles a jogszabály szerint az általa fenntartott intézmény működését ellenőrizni.
Ismételten hangsúlyozom, hogy a fegyelmi eljárás lefolytatásának mind a tanulók, mind a pedagógusok tekintetében szigorú, az eljárás tisztaságát garantáló szabályai vannak. A pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak tekintetében a fegyelmi eljárás megindítása a munkáltató joga. Önkormányzati iskola esetén a munkáltató az iskola, a munkáltatói jogok gyakorlója az igazgató. A fenntartó, vagyis a képviselőtestület csak az iskola igazgatója tekintetében gyakorol munkáltatói jogokat. Fegyelmi eljárást a pedagógusokkal szemben csak a kinevezési jogkör gyakorlója, általában az igazgató indíthat, a tanulók tekintetében pedig az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület.
Továbbra is fenntartom azon korábbi álláspontomat, hogy ha a fenntartó elvonja az intézményvezető, illetve a nevelőtestület jogkörét, jogszabályt sért.
Ismételten felhívom tehát Polgármester urat, hogy tegyen eleget törvényi kötelezettségének, és a fenntartói hatáskörbe tartozó, az intézmény zavartalan működését biztosító feltételek megteremtése érdekében hozott képviselői-testületi döntésről, intézkedésekről tájékoztasson.
A történtek, és a többszöri, jogszerű eljárásról szóló részletes tájékoztatásom eddigi eredménytelensége ellenére továbbra is bízom abban, hogy a 2009/2010. tanév a diákok számára eredményes és hatékony lesz a problémák megnyugtató rendezése folytán.

Budapest, 2009. november 23.

Üdvözlettel,
Dr. Hiller István

Tovább...

2009. november 15.

Mafia, P. Á. | Október végén a Szigmédia szerkesztősége összeállított egy kérdőívet, amellyel az volt a szándékunk, hogy felmérjük a Szent István Gimnáziumban zajló elvándorlási hullám kiváltó okait. Egy hét alatt kilencvennyolc választ kaptunk, ebből kivettük a már elballagottak válaszait (nekik is köszönjük a válaszadást, de nem tartoztak a célcsoportba), így 95 kitöltő válaszai alapján próbáljuk kideríteni, ki miért megy vagy marad. (Az adatfelvétel módjából is következik, hogy a kutatás eredménye nem reprezentatív.)

Harmincegyen vannak a visszaküldők között, akik már nem istvánosok. Közülük öten indokolták azzal távozásukat, hogy nyugodt körülmények között szeretnének tanulni, ugyanennyien vannak azok, akiknek az új tanárokkal volt bajuk. A túlnyomó többség viszont úgy tűnik, a Kurnász előtti Szent Istvánt sírja vissza: a kiiratkozók több mint fele azt jelölte meg távozásának okaként, hogy a mostani már nem az a gimnázium, ahová annak idején beadta jelentkezését. Egy volt diák az osztálytársait követte, és hárman voltak azok, akiknek bevallása szerint döntésében mind a négy ok együttes fennállása játszott közre. Valaki így válaszolt: „ha csak az egyik lenne a baj, maradtam volna.”


Fotó: Tücsök /szigmedia

Új iskolájukként nyolcan választottak egy másik esztergomi középiskolát, heten közülük gimnáziumot: a Dobó Katalin vagy az Árpád-házi Szent Erzsébet gimnáziumi osztályait. Kilencen más, környékbeli középiskolába távoztak, ők vélhetően egy lakóhelyükhöz közelebbi iskolába iratkoztak át. A kérdésre válaszolók közül tizenketten még ennél is messzebb találtak új iskolát: Budapest, Vác, illetve két esetben a tatai Eötvös József Gimnázium szerepelt konkrétan megjelölve. (Egy tanuló a megye legjobb iskoláját jelölte meg elvándorlásának céljaként – mi az Eötvös mellé húztunk be még egy strigulát.)

Baj van az új tanárokkal is

A kérdőívet kitöltők közül tizenheten ugyan istvánosok, de iskolát váltanának. Itt is a legtöbben a régi Szent Istvánt hiányolják, illetve az elmenni szándékozók között öten az új tanári karral elégedetlenek. Egy diák elmondása szerint azért menne el, mert „nincs biztosíték arra, hogy a még megmaradt tanárok jövőre velünk jönnek.” (Köztudott, hogy az önkormányzat szándéka szerint jövő évben, a Szent István Gimnázium és a Bottyán János Műszaki Szakközépiskola összevonásával egy elitgimnáziumot hoznak létre.)

Meglepően magas azoknak a száma, akiknek úgy tűnik, végleg elegük lett az esztergomi oktatáspolitikából: a hamarosan távozók közül mindössze hárman gondolkodnak városi középiskolában, a többiek más, környékbeli vagy távolabbi gimnáziumban folytatnák tanulmányaikat. Persze más oka is lehet ennek, hiszen a színvonalasabb városi középiskolák lassan telítődnek az átiratkozó istvánosokkal, az Árpád-házi vagy a Bottyán pedig nem mindenkinek jelent megfelelő alternatívát. Sokan azért váltanának mégis, mivel már nem reménykednek abban, hogy a gimnázium visszafordítható lenne a lejtőn.

Alig akad, aki nem gondolkozott el a váltáson

Negyvenheten vannak azok, akik nem hagyják el a gimnáziumot a közeljövőben sem. Közülük mindössze nyolcan válaszolták azt, hogy meg sem fordult a fejükben a váltás. Húszan még várják a csodát: reménykednek benne, hogy a mostani csak átmeneti állapot az iskolában. Az optimistáknak viszont csak a fele bízik abban, hogy a tisztogatás a tanári karban még visszafordítható, és a gimnázium elérheti az igazgatóváltás előtti színvonalat. Négyen végzősök, ezért már nem látják értelmét az utolsó évben távozni, ketten a jelenlegi tanáraikkal is meg vannak elégedve, hét válaszadót pedig teljesen hidegen hagy a tanári kar lecserélése. Mindazonáltal utóbbiak között is nem egy akad, aki a későbbiekben rosszabbra értékelte a jelenlegi állapotokat a 2007-es igazgatóválasztási botrány előttieknél.

Ennél a pontnál éltek a legtöbben az egyéni válaszadás lehetőségével. Van, aki azért maradt, mivel nem tud hová átiratkozni: az esztergomi gimnáziumok már megteltek, messzebb pedig nem akar menni. Többen kiemelték, hogy csak az osztályuk miatt maradtak a gimnáziumban, ahogy egyikük írja, „nagyon jó az osztályközösség, és egy-két tanárt leszámítva nem olyan vészes a helyzet.”

„Már nem tudok bizakodni”

Feltettük azt a kérdést is, hogy jó lenne-e, ha az élet a Szent Istvánban visszatérne a botrány előtti kerékvágásba – a kérdésre válaszolók kilencven százaléka örülne ennek. Ezen belül a gimnáziumban maradók közül, mint már említettük, nagyjából fele-fele arányban vannak a bizakodók („még lehet olyan, mint régen”) és a pesszimisták („szeretném, de úgysem”); ha a távozók, távozottak válaszait is nézzük, az arány értelemszerűen eltolódik a borúlátók felé. Hatan jelölték, hogy idén vagy tavaly felvételiztek, ezért nem tudják, milyen volt a gimnázium Kurnász László igazgatóvá választása előtt; ők jellemzően az iskola jelenlegi helyzetét is derűsebben látják, mint azok a társaik, akik már Sitku Pál regnálása alatt is istvánosok voltak.

A kérdőív végén arra kértük a válaszolókat, hogy az iskolai osztályzatokhoz hasonlóan egytől ötig jelöljék, mennyire elégedettek a Kurnász megválasztása előtti és utáni állapotokkal, illetve milyennek tartották akkor a gimnázium színvonalát, és milyennek most. A grafikonok magukért beszélnek: míg a Sitku irányítása alatt álló iskolát illetően négyesnél rosszabb minősítés csak elvétve akadt, Kurnász összesítve egy gyenge elégségest sem érdemelt ki a válaszadók között. A gimnázium színvonalával kapcsolatban már valamivel nagyobb a szórás, de a jelenlegi színvonalra adott osztályzatok átlaga így is csak 2,09. Huszonnégyen annyira szélsőségesen ítélik meg a gimnázium helyzetét, hogy a négy szempontot rendre 5, 1, 5, 1-re értékelték a 2007 előtti állapot javára. A közömbösek (például akiket nem érdekel, hogy milyen volt a gimnázium Kurnász előtt – hárman adtak ilyen választ) általában ugyanolyanra értékelték az igazgatóváltás előtti és utáni állapotokat, az iskola színvonalát viszont így is süllyedőnek látják, ahogy az az egyetlen válaszadó is, aki szerint a jelenlegi helyzet jobb, mint a Kurnász megválasztása előtti volt.

Tovább...

2009. október 26.

Machó Zsófia | Ismét átalakult a szig.eu. A változás - legalábbis egyelőre - leginkább a dizájnt érinti.A szig.eu egyébként nézett már ki így, így és így. Meg még máshogy is, de nem mindről van sajnos képünk.

Tovább...

2009. október 25.

Machó Zsófia | Alant egy kérdőívet láthattok, amit a Szigmédia szerkesztősége állított össze a gimnáziumból való tömeges elvándorlás hatására. A kérdőívben választ adhattok arra, hogy miért mentetek el vagy miért nem. Kitöltése önkéntes és teljesen névtelen (IP címet, ilyesmit sem látunk), és csak három percet vesz igénybe. Az eredményeket később egy cikkhez fogjuk felhasználni.


Update
A kutatást lezártuk. Köszönjük a közreműködést!

Tovább...

2009. október 7.

Márk.V | A 2009/2010-es tanévi operettbérlet első előadása október 12-én kerül bemutatásra. A Csárdáskirálynő című darabot fogjuk megnézni. Indulás 14:30-kor a Kispipa elől, a busz ára 1200 Ft. Jelentkezni és feliratkozni a 12. a osztályban Vas Alexánál lehet!

Tovább...

2009. október 3.

nol.hu Banánköztársaságnak nevezte Esztergomot csaknem százötven tüntető, aki a városháza előtt élőláncot alkotva, kezében banánnal demonstrált Meggyes Tamás (Fidesz) polgármester ellen szombaton. A megmozdulást az MDF és a Polgári Fórum szervezte, de megjelentek az MSZP és az SZDSZ, valamint több civil szervezet képviselői is, és mindegyikük felolvasott egy-egy követelést. Az elmondottakat petícióként a városháza kapujára ragasztották.
A szónokok egyenlő lehetőséget követeltek az önkormányzati lapban és televízióban, szót emeltek a város eladósítása, a volt jegyző eltávolítása, a Szent István Gimnázium tanárainak elbocsátása ellen, valamint követelték, hogy állítsák le a Búbánat-völgyi beruházást, amely során szerintük Meggyes Tamás háza elé építenek tavat közpénzből.
A megmozdulásra a városháza épületéből nem érkezett reakció. Az eseményeket az emeleti ablakból az esztergomi polgármester kabinetfőnöke, Bakos Erika figyelte.

Lásd még:
A felhívás, RTL Klub (Híradó), Duna TV, MTV

Tovább...

2009. szeptember 30.

esztergom.hu | Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: fenntartó) 2002. augusztus 1-jei hatállyal azzal a szándékkal vette vissza fenntartásába a Szent István Gimnáziumot (a továbbiakban: Gimnázium), hogy a térség legszínvonalasabb gimnáziumává fejlessze, amely az évek során országosan is előkelő rangot vív ki magának a gimnáziumok között.

Ehhez minden feltételt biztosítani kívánt, amit az akkori igazgató tudomására is hozott. Az átvételtől kezdve a Gimnázium minden olyan kérését, ami ezt a célt szolgálta a fenntartó, teljesítette, és az általa készített tanügyi dokumentumokban és meghozott döntésekben is kiemelt szerepet kapott a Gimnázium fejlesztése.

A kezdetek – tárgyalások a kártalanításról

Mivel a Szatmári Irgalmas Nővérek (a továbbiakban: Nővérek) - a Berzeviczy Gergely Közgazdasági Szakközépiskola (a továbbiakban: Berzeviczy), a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakiskola és Szakközépiskola (a továbbiakban: Kereskedelmi) és a Gimnáziumnak is helyet adó - Kis-Duna parti épületegyüttest az egyházi kártalanítás keretében visszaigényelték, és biztossá vált, hogy a középiskoláknak új épületeket kell biztosítani, a fenntartó rögtön olyan helyszínt keresett, ami országosan is kiemelkedő elhelyezést biztosított a költözés kapcsán. Az egyházi kártalanítás kapcsán az évenként jóváhagyott, az épületek kártalanítását tartalmazó országos listán, a szóban forgó épület önkormányzati kártalanítása még a tervek között sem szerepelt. Ahhoz, hogy a kártalanítás és az új épületek kialakítása megtörténhessen, tárgyalásokat kezdeményeztünk a reprivatizációért felelős egyházi vezetővel, Gyulai Endre szeged-csanádi megyéspüspökkel, az Egyeztető Bizottsággal és a Nővérekkel. Ennek érdekében gondoskodtunk a Gimnázium 1988-as kártalanítási összegének 2003. évi aktualizálásáról (580.320 E Ft helyett 928.512 E Ft, 35/2003. (I.30.) sz. képviselő-testületi határozat), ugyanakkor a javasolt 2003. évre aktualizált egyházi kártalanítási összegéből az Egyeztető Bizottság felé legfeljebb 20 %-os csökkentést hagytunk jóvá annak érdekében, hogy legalább 2004. évre előrehozott kártalanítást tudjunk érvényesíteni (36/2003. (I.30.) sz. képviselő-testületi határozat). Kijelöltük a középiskolák - a Gimnázium - helyét is. A 2003. május 15-én elfogadott "Gyarapodás programja" újabb két fejezetének jóváhagyásakor (Turizmusfejlesztés, Humán politika) már meghatározásra került az új iskolaközpont kialakítása a Várhegyen, az üres kanonoki épületekbe (242/2003. (VI. 19.) esztergomi öh.). A tárgyalások eredményeként előrehozott kártalanítást értünk el a Berzeviczy tekintetében, és terveinknek megfelelően az északi kanonoksoron így kezdődtek meg a felújítási és átalakítási munkálatok 2003 elején, és az intézmény 2004-ben fel is költözhetett új otthonába.

A Szent István Gimnázium új igényeinek teljes körű kielégítése

Még ebben az évben kérte a Gimnázium, hogy a 2003/2004. tanévtől kezdődően a Szent István Gimnázium nem kötelező (válaszható) tanórai időkeretét heti 36 órával növeljük meg. A többlet időkeretet - a Gimnázium kérésének megfelelően - az alábbi feladatok végrehajtásához biztosítottuk: az emelt szintű érettségire felkészítő csoportok kialakítására 12 óra/hét, az OKJ számítógép-kezelő szakképzéshez 10 óra/hét, a tehetséggondozás, szakkör, versenyfelkészítésre 8 óra/hét, a színjátszókör és énekkar működtetéséhez 6 óra/hét (230/2003. (VI. 19.) esztergomi öh.).
Szintén 2003-as kérése volt a Gimnáziumnak, hogy – akkor meghozott jogszabályi módosítással lehetővé vált - nyelvi előkészítő osztályok indításával átalakíthassa a hatosztályos képzést (7 évfolyam). A Fenntartó - a jogszabályi keretek között - az elsők között biztosította a Gimnáziumnak a 2004. évben az egyik, majd 2005. évben mindkét beiskolázandó 7. évfolyamban a nyelvi előkészítő osztály indítását (434/2003. (X. 16.) esztergomi öh.), ami a plusz két osztály miatt óraszám növekedéssel, többlet finanszírozással járt.

A múlt eredményeinek elismerése, a folytatólagos építkezésbe vetett bizalom

Amikor Stróbl László, a Gimnázium igazgatója 2005. július 31-ei hatállyal lemondott magasabb vezetői beosztásáról és nyugdíjba vonult, köszönetünket fejeztük ki közel negyven éves eredményes pedagógiai munkásságáért, három évtizedes kiemelkedő iskolafejlesztő tevékenységéért, és megbecsülésünk jeleként 2005. augusztus 1-jétől címzetes igazgatói címet adományoztunk számára, és a későbbiekben a Majer István Díj "Az esztergomi nevelésért" adományozásával is elismerésünket fejeztük ki (328/2005. (V. 19.) esztergomi öh., 329/2005. (V. 19.) esztergomi öh.). Utódjául az igazgatói posztra az általa és a nevelőtestület által is támogatott Sitku Pált bíztuk meg, kezdő igazgatóként a hagyományoknak megfelelően 1 évre történő megbízással (330/2005. (V. 19.) esztergomi öh.), majd 1 év múlva 5 éves kinevezéssel (152/2006. (V. 11.) esztergomi öh.). Gyakorlatilag támogattuk a Gimnázium minden kérését annak érdekében, hogy érezzék a fenntartói törődést és támogatást, és megvalósíthassák a kiemelkedő gimnáziumi eredményeket (támogatások: „Alma Mater” Alapítványa számára oktatási segédanyag vásárlása a Gimnázium tantárgytörténeti gyűjteménye részére (248/2006. (VI. 14.) esztergomi öh.), testvérvárosi látogatások Bambergbe, viszontfogadásokra, határon túli magyar emlékhelyek látogatására, diáknapok az élményfürdőbe, Szent Miklós napi ünnepségek, stb.).
2004 elején felülvizsgáltuk és jóváhagytuk „Esztergom Város Önkormányzatának felülvizsgált és módosított közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervét.” (87/2004.(I.22.) esztergomi öh.). Ebben "2.3 Önként vállalt feladataink" fejezetben is megfogalmaztuk és megerősítettük a Gimnáziummal kapcsolatos korábbi döntéseinket, szándékainkat: "Városfejlesztési koncepciónk része, hogy Várhegyen oktatási és kulturális központot alakítsunk ki. A történelmi múltú és idegenforgalmi szempontból meghatározó szerepet betöltő terület rehabilitációját elkezdtük. Első ütemben a Kőrösy Kollégium felújításával nyert szép és korszerű pedagógiai hasznosítású épületet a terület. A Képviselő-testület döntése alapján az Északi-kanonoksorban helyezzük el első ütemben a közgazdasági szakképzést folytató iskolát, majd a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolának és Szakiskolának ad otthont az épület. Testületi döntés alapján a Szent István Gimnázium is itt nyer elhelyezést.", valamint beépítésre kerültek a tanórai időkeret megemeléséről és a nyelvi előkészítő osztályok indításával kapcsolatos gimnáziumi döntések. A koncepciónak megfelelően, a tárgyalások eredményeképpen elértük, hogy az Egyeztető Bizottság 2004. március 8-ai ülésén elfogadta az 1.600 M Ft kártalanítási összeget, a Kis-Duna sétányi ingatlanban működő Gimnázium, valamint a Kereskedelmi elhelyezéséhez, amit jóváhagytunk (77/2004. (III.11.) esztergomi öh.).

Az ideiglenes elhelyezés, az önkormányzat egyeztet és keresi a megoldást

Bár az állam a költöztetéshez biztosított összeget 2011-ig vállalta részletekben úgy, hogy az első években csak 10-10 milliót fizet (2007-ig 110 millió Ft), és az összeg túlnyomó részét - 1 milliárd Ft-ot - az utolsó két évben, egy banki konstrukció segítségével hozzájutottunk a felújítás fedezetéhez. Miután a tervezések kapcsán bizonyossá vált, hogy a Berzeviczy és Kereskedelmi iskolák együtt betöltik az északi kanonoksor épületét, és oda így nem fér be a Gimnázium, módosítottuk korábbi döntésünket, a Gimnázium és a Babits Mihály Városi Könyvtár elhelyezését a volt Balassa iskola (Szent István tér 5., hsz. 15956) épületének átépítésével, bővítésével kívántuk biztosítani. Az engedélyezési és kiviteli tervek méltó elkészítésére országos, nyílt tervezési pályázatot írtunk ki. A beérkezett mintegy 30 pályaművet szakértői zsűri bírálta el, és a nyertes pályázóval elindultak a tervezési munkálatok. A Gimnáziumot bevonva készült a számukra legmegfelelőbb épület tervezése, amelyet többször egyeztettek a Gimnázium vezetésével, és kérésüknek megfelelően módosítottak a tervezők. Sajnos, 2006 végére kiderült, a tervek - a Szent István tér lezárása az épületekkel - nem nyerték el az esztergomiak többségének és a főegyházmegye vezetőinek tetszését, ami ellehetetlenítette a terv megvalósítását. Eljött 2007 tavasza, és a megállapodás szerint július 1-jével a Gimnáziumnak költöznie kellett a Kis-Duna parti épületből. Világossá vált, hogy a Gimnázium számára végleges, méltó elhelyezést már nem lehet biztosítani, ezért ideiglenes elhelyezésről kell gondoskodni. A Gimnázium igazgatójával, a szülőkkel egyeztettünk, és több lehetőséget is megvizsgáltunk. Felmerült a Balassa iskola épülete, az Ószeminárium, a főiskola Kossuth Lajos utcai épülete, a Bibliotheca, a Pázmány utcai "B" iskolaépület, a Medicor, a volt Hell, de még párkányi üres iskolaépület is (263/2007. (IV.26.) esztergomi öh.**módosítva az 584/2007.(VIII.30.) határozattal**, 264/2007. (IV.26.) esztergomi öh. .**módosítva az 584/2007.(VIII.30.) határozattal**, 265/2007. (IV.26.) esztergomi öh. .**módosítva az 584/2007.(VIII.30.) határozattal**). Végül döntöttünk az igazgató és a nevelő-testület által is a legjobb ideiglenes elhelyezést biztosító volt Hell iskolaépületének teljes felújításáról, amit óriási erőfeszítések árán - mintegy 300 millió Ft költségen – rekord idő alatt, határidőre felújítottunk. Fontosnak tartottuk, hogy a Gimnázium lehetséges végső elhelyezésére is kínáljunk megoldást, ezért döntöttünk a Dobó Gimnázium épületében történő elhelyezésről, és annak megvalósíthatóságának építészeti terveit is megrendeltük. Ugyanakkor biztosítottuk a két Gimnáziumot, hogy nem kívánjuk összevonni a két intézmény (267/2007. (IV.26.) esztergomi öh.**módosítva a 780/2008.(X.16.) határozattal**). Mivel a Dobóban való elhelyezést egy biztonsági lehetőségnek tekintettük, továbbra is kerestük a végső elhelyezésnek a helyszínt. A lehetséges belvárosi épületek közül - a részben önkormányzati tulajdonú - volt Granvisus épületegyüttese kínálkozott optimális megoldásnak. Meghoztuk azt a döntést, amelyben a Gimnázium végső elhelyezésére a volt Granvisus ingatlant jelöltük ki, és elindítottuk azokat a folyamatokat, amelyek a megvalósításához szükségesek (kisajátítás, tervezés, 781/2008. (X. 16.) esztergomi öh., 782/2008. (X. 16.) esztergomi öh.).

Az elitiskolává fejlesztés koncepciója, a Szent István Gimnázium pályázata

A Gimnázium méltó épületi elhelyezését, végső soron a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi Információs Technológiai Kara hallgatói létszámának folyamatos biztosítása érdekében megfelelő szakirányú és magasan képzett hallgatókat biztosító, esztergomi elit középiskola létrehozására beérkezett gimnáziumi pályázat látszik megoldani. A felhívásra három középiskola nyújtotta be javaslatát: Bottyán János Műszaki Középiskola (a továbbiakban: Bottyán), a Dobó Katalin Gimnázium (a továbbiakban: Dobó) és a Gimnázium. Mivel a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzattal aláírtuk a Bottyán 2009. augusztus 1-jei átvételéről szóló megállapodást, az átvétel megtörtént, azért az átvétel utáni időszakra vonatkozóan már hozhattunk fenntartói döntéseket az intézménnyel kapcsolatban.
A Bottyán két variációt dolgozott ki:
a) 1 hat osztályos gimnáziumi osztály 1 informatika szakmacsoportos nyelvi (0. évfolyamos) szakközépiskolai osztály (5 év) 2 négy osztályos informatikai szakmacsoportos szakközépiskolai osztály érettségire épülő OKJ technikus- és mérnökasszisztens képzés
b) 2 hat osztályos gimnáziumi osztály 1 informatika szakmacsoportos nyelvi (0. évfolyamos) szakközépiskolai osztály (5 év) 1 négy osztályos informatikai szakmacsoportos szakközépiskolai osztály érettségire épülő OKJ technikus- és mérnökasszisztens képzés

A Gimnázium is két javaslatot nyújtott be:
a) 2 hat osztályos gimnáziumi osztály indítása mellett, az egyik osztály helyi tantervében a matematika és fizika tantárgyak emelt szintű oktatása szerepelne.
b) 2 hat osztályos gimnáziumi osztály
1 négy osztályos gimnáziumi osztály emelt szintű matematika és fizika órákkal
Fenntartóként a Bottyán és a Gimnázium elképzeléseinek szakmai alapon történő leghatékonyabb variációját tűztük ki célul, és elvi döntést hoztunk a két középiskola 2010. augusztus 1-jei legcélszerűbb egyesítéséről, és az általunk javasolt osztályszerkezetről:
- 2 hat osztályos gimnáziumi osztály indítása mellett, a matematika és fizika tantárgyak emelt szintű oktatása,
- 1 informatika szakmacsoportos nyelvi (0. évfolyamos) szakközépiskolai osztály (5 év),
- érettségire épülő OKJ technikus- és mérnökasszisztens képzés
A végleges döntés meghozataláig (2010. március végéig) közoktatási szakértőt bíztunk meg az egyesítés, és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem esztergomi Információs Technológiai Kara hallgatói létszámának folyamatos biztosítása érdekében egy megfelelő szakirányú és magasan képzett hallgatókat biztosító, esztergomi elit középiskola létrehozásának, pedagógiai programja (helyi tanterve) lényeges elemeinek kidolgozására. Amennyiben a két középiskola egyesítése megtörténik, úgy reményeink szerint a Gimnázium egy belvárosi, eredetileg is középiskolának épített, gyönyörűen felújított épületbe kerülhet 2010. nyarán. Ezzel, 3 éves ideiglenes elhelyezés után – ami a Hell teljesen felújított épületében minden más oktatási intézmény ideiglenes elhelyezéséhez képest átlagon felüli, minden igényt kielégítő megoldás volt - a Fenntartó megoldja a Gimnázium végleges, méltó elhelyezését.

A Gimnázium változó hozzáállása

A Fenntartó 2007-ben azt ígérte, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy 2-3 éven belül a Gimnázium végleges épületét biztosítsa. A fentiekben leírtak részletesen bemutatják, hogy a Fenntartó folyamatosan, a lehetőségekhez és a többi intézményéhez képest különös gonddal, komoly áldozatok vállalásával munkálkodott azon, hogy ígéretét teljesítse.
Ezért érthetetlenek a mai napig azok a Gimnázium pedagógusai (vezetői), egyes szülők által indított támadások, amelyek egyébként egy intézmény új helyének kiválasztásával, megvalósításával, ideiglenes elhelyezésével, költözködéssel kapcsolatban természetesen fölmerülő problémákat a Fenntartó szándékos, az iskolát ellehetetlenítő, az intézmény megszüntetése érdekében meghozott döntéseknek tüntette fel. A tények éppen az ellenkezőjét bizonyítják. A Gimnáziummal kapcsolatban minden más intézménynél jobban odafigyelve jártunk el. Sajnos, a Berzeviczynek is több mint egy évig ideiglenesen a volt Balassa iskola (Szt. István tér 5.) épületét kellett használnia, ami minőségileg nem is hasonlítható a Gimnázium jelenlegi épületéhez (fa fűtésű cserépkályhák, stb.). A volt Kereskedelmi - a jelenlegi épületén kívül - talán soha nem volt egyetlen épületben, hanem volt úgy, hogy 5 épületben működtek, szintén sokkal rosszabb körülmények között, többek között szintén több évig használták a volt Balassa iskola épületét is. Az ő számukra sokkal több időt kellett „kiböjtölni” ahhoz, hogy a Fenntartó az ország egyik legszebb helyén lévő, legkorszerűbb iskolaépületek közé tartozó új helyét birtokba vehesse. Hasonlóan meg kellett küzdenie a Bottyánnak is a felújítás nehézségeivel, bár az akkor nem a mi intézményünk volt. A Gimnázium tekintetében nem csak egy teljesen felújított épületet biztosítottunk, hanem az elmúlt 2 év alatt megnövekedett (2 új osztály) új osztályok elhelyezésére, további épületrész felújításával vált lehetővé az, hogy a Gimnáziumban egy helyen folyhasson a tanítást, ne kelljen – mint többi más iskola tekintetében – több épültben tanítani. Korszerű iskolaorvosi rendelőt, a diákönkormányzat számára irodát építettünk, szereltünk fel, iskolarádió kiépítését biztosítottunk. Ezen intézmények pedagógusai, diákjai, azok szülei bizonyára számtalan nehézséggel szembesültek a felújítás kritikus időszakában, de sem a Megyei Önkormányzatot, sem minket nem értek olyan vádak, hogy mindez azért van, mert a fenntartó súlyos hibákat követett el, ami az adott intézmény megszűnéséhez vezet. Sőt! Minden intézményben utána ugrásszerűen megnőtt a jelentkezők száma. Mindezek alapján nem látjuk életszerűnek, logikusnak, hogy Fenntartóként több intézményünk tekintetében körültekintően, példásan bonyolítjuk le az új intézményi elhelyezést, a Gimnázium tekintetében meg minden látszat ellenére a célunk az iskola bezárása.

Szakmai kérdésekből politikai ügy

A fenti tények alapján nyilvánvaló számunkra, hogy nem erről van szó. A Gimnázium ügye egyesek számára csak jó ürügy volt a városvezetés támadásához, amelyhez – tudatosan, vagy csak megvezetve – találtak a Gimnáziumból pedagógusokat, a szülők közül olyan támogatókat, akik saját egyéni politikai vagy más érdekei által vezérelve belső támogatással, iskolai ügynek álcázva, pedagógusi, diák, illetve szülői érdeksérelmek álcája mögé bújva keltettek, keltik a botrányokat a Gimnázium körül.
Szomorú, felháborító, elfogadhatatlan ez számunkra azért is, mert „harcukba” bevonták a diákokat is. Ez nem csak törvénytelen, de a legaljasabb lépés, amit pedagógus elkövethet. Akik ilyenre vetemednek, azokat véleményünk szerint örökre el kéne tiltani a gyerekekkel történő valamennyi tevékenységtől. Hiszen a középiskolás korosztály ebben a korban a legfogékonyabb az érzelmi azonosulásra, az igazságkeresésre, vélt igazuk harcos megvédésére. Éppen a pedagógusoknak lett volna feladatuk, hogyha olyan ügyekben, amelyek nem a diákokra tartoznak és a kelleténél nagyobb részvételt vállalnak, figyelmeztessék őket arra, hogy ez nem az ő ügyük. Ennek az ellenkezője történt. Minden olyan ügyben is információkkal látták el a diákokat, ami igazgatói, nevelőtestületi hatáskör, vagy éppen személyiség jogi körbe tartozik. Az iskola pedagógusai hamis adatokat közöltek az új igazgatóval, a Fenntartóval, annak döntéseivel kapcsolatban, vagy igaz tényeket hamisan tüntettek fel azzal a céllal, hogy az igazgató és a Fenntartó ellen hangolják a diákokat.

A tanulók aktív bevonása a támadásokba

Ezek a magatartások 2007 áprilisától folyamatosan nyomon követhetők. A Fenntartó szinte valamennyi lépésére igyekeztek nem csak pedagógusok által megfogalmazott ellenséges választ és reagálást (pld. tüntetés) adni, hanem a tanulókat is aktivizálták, „maguk előtt tolva őket”.
Amikor eldőlt, hogy az ideiglenes épületük a Hell lesz, a Gimnázium részéről ekkor is méltatlan, a megbékélést csírájában lehetetlenné tevő, irányított támadások érték a Fenntartót. Támadták azért, hogy a diákoknak mennyit kell utazniuk az új épülethez. Pedig a legtöbb diák vidéki, akiknek az utazás rövidebb lett, az esztergomiak pedig ingyenes helyijárat bérlettel utazhattak. Olyan megjegyzéseket tettek a diákok és pedagógusok is új iskolájuk településrészére, amivel igaztalanul bántották a helyieket, akik őszintén örültek a megújult iskolaépületnek, a Gimnázium kiköltözésének. A tanévkezdés első hetében - amelyben hagyományosan a tanévnyitó, osztályfőnöki órák, tanulmányi kirándulások zajlanak - minden fórumot megragadtak arra, hogy a Fenntartót bírálják azért, hogy nem készült el az épület, és nem tudnak tanévet kezdeni. A számukra a tanévnyitó helyszínéül biztosított vármegyeházi díszterem és egyéb hivatali épületrészek helyett - kifejezett kérésünk ellenére - szándékosan a Széchenyi térre vitte egy-két pedagógus az osztályát, hogy aztán a sajtóban megjelenhessen az a „tragikus” cikk, hogy a Gimnázium nem tudja hol megtartani az órákat, milyen felelőtlen fenntartó az esztergomi önkormányzat. Ugyanakkor mindnyájan tudjuk, hogy a Bottyán eleve az Önkormányzattól kért engedélyt arra, hogy épülete felújítása miatt a Széchenyi téren tarthassa a tanévnyitó ünnepélyét. Sőt, több mint egy évig az Önkormányzat által ingyen biztosított Zöld házban tartott - többek között - ideiglenesen órákat, és ezért a fenntartó Megyei Önkormányzatot egyetlen támadás nem érte. Más intézmények kapcsán mindenki (tanár, szülő, diák, újságíró) tudja, hogy a felújítások a legtöbbször elhúzódnak, a megrendelő minden igyekezete ellenére is.

Az igazgató szerepe

Miután az igazgató képtelennek látszott kézben tartani a nevelőtestület és a szülők egy részének a Fenntartó elleni fellépését, hagyta, hogy azok támadásaikat az egész nevelőtestület, minden szülő, és az intézmény nevében és érdekében állítsák be, valamint olyan nézeteit hangoztatta, hogy az iskola falain kívül a Gimnáziummal kapcsolatban mindenki (szülő, diák, pedagógus) azt mond és ír amit akar, abba ő mint igazgató semmilyen módon nem avatkozhat bele és nem felelős, felmerült bennünk a gyanú, hogy nem alkalmas igazgatónak. Az egyébként addigi konfliktusmentes együttműködést az adandó első nem rutinszerű, komolyabb probléma kapcsán kialakult helyzetet az igazgató teljesen helytelenül ítélte meg, és arra a lehető legrosszabb módon reagált. A polgármester személyes megbeszélést kezdeményezett az igazgatóval, ahol elmondta aggályait, és arra kérte, hogy az iskola érdekében kezelje megfelelően a kialakult helyzetet. Az igazgató továbbra is hagyta magát sodorni a néhány hangadó pedagógus és szülő által indított, fenntartó elleni eseményekkel, és egy újságcikk kapcsán is engedte úgy beállítani a Fenntartó által - többek között a Gimnázium elhelyezésére - kapott 1.6 milliárdnyi Ft sorsát, hogy azt a Fenntartó másra költötte, és azért nem tudta a Gimnázium új épületét kialakítani. A polgármester újra megbeszélést kezdeményezett vele. A cikk kapcsán a polgármester arra kérte, hogy azt a lehetséges olvasatát a cikknek, hogy a kártalanításra kapott pénzt nem az intézmények elhelyezésére kívánjuk fordítani - 2009-ig 2 milliárd Ft-ot költöttünk csak az északi kanonoksor felújítására, 300 M Ft-ot a Hell felújítására, és a Gimnázium leendő épületének (Bottyán) felújításához 200 M Ft-tal járultunk hozzá - igazgatóként egyértelműen cáfolja meg egy helyreigazításban, elhárította azzal, hogy ő ennek semmi bizonyítékát nem látja. Miután világossá vált a polgármester számára, hogy a Fenntartó által kinevezett igazgató nem bízik abban, aki őt magát egyébként döntésével alkalmasnak találta a Gimnázium vezetésére, felajánlotta, hogy békében, úgy, hogy sem erkölcsi, sem anyagi tekintetben ne szenvedjen hátrányt (a kinevezése végéig járó, plusz 1 év vezetői pótlékát megfizetve), közös megegyezéssel szűnjön meg a vezetői kinevezése. Őszintén, a Gimnázium ügyét tartva szem előtt azt hittük, hogy az igazgató csak nem elég talpraesett, egyesek megtévesztették, jó értelemben cselekszik az iskolájáért, amikor "kiáll" egyes felforgató pedagógusok, szülők mellett. Ezért megerősítve, hogy nem a személye ellen, hanem a problémát nem helyesen kezelő magatartásával kapcsolatban gondolja úgy a Fenntartó, hogy ne ő igazgassa tovább a Gimnáziumot, a polgármester felajánlotta neki - bár nyilván erről a leendő igazgató dönt -, hogy az ellen nincs kifogása, hogy igazgató-helyettesként továbbra is tagja legyen az iskola vezetésének, kamatoztassa vezetői tudását. Az igazgatói szék megegyezéses elhagyásán felháborodott, és már akkor azzal fenyegetőzött, hogy ha elbocsátják, országos botrány csinál belőle.
Ezek után a Fenntartó 2008. január 31. napjával - nem azonnali hatállyal, hanem őt továbbra a vezetői székben hagyva, normális időt biztosítva a pályáztatásra - a Gimnáziumban Sitku Pál intézményvezetői (igazgatói) megbízását visszavonta. Bár az igazgató munkaügyi bírósághoz fordult, a Fenntartó továbbra is a békés, peren kívüli megállapodást szorgalmazta, amit aztán az igazgató – jelentős anyagi ellenszolgáltatás fejében - elfogadott.

Az önkormányzat együttműködne, az iskola nem

Továbbiakban is arra törekedtünk, hogy a Gimnázium érdekében, a feszültségek oldására irányuló döntéseket hozzunk. A Gimnázium meghirdetett igazgatói pályázatára Barsi Éva, a Gimnázium pedagógusa (volt igazgató-helyettes) pályázott. Mivel - az előző igazgatói megbízáskor - a gyakorlat alapján először általában 1 éves határozott idejű megbízást ad a Fenntartó, ezért a pályázó számára is felajánlotta a következő tanév kezdetéig a vezetői megbízást - amit annak idején Sitku Pál igazgató-helyettes természetesnek és méltányosnak tartott, elfogadott, és nem tartotta az eljárást törvénytelennek, méltatlannak -, de a tanárnő azt határozottan elutasította, törvénytelennek, méltatlannak, és a Gimnázium ellehetetlenítése érdekében tett fenntartói lépésnek ítélt. Ez a felajánlás is azt erősíti meg, hogy a Fenntartóban meg volt a szándék a nevelőtestület által is támogatott pedagógus igazgatói megbízásának, annak alkalmasságát cselekedetei után akarta megítélni (5 hónapi igazgatói működése alapján), de ezt maga a pályázó tette lehetetlenné. Ezt a néhány hónapos igazgatói megbízást egyébként - további jelét adva a Fenntartói bizalomnak a Gimnázium felé - fölajánlotta Zara Melinda volt igazgató-helyettesnek is, aki szintén elutasította azt, hasonló indokokkal; mint kolléganője. Ezzel nem csak, hogy nem vállalták a vezetői megbízást, hanem azzal, hogy az előző igazgató felmentése hatályba lépett, nem volt kinevezett igazgatója sem az intézménynek. Mivel sem igazgató, sem helyettes nem volt, az SZMSZ szerinti helyettesítési rend szerint a munkaközösség-vezetők látták volna el az igazgató helyettesítését. Azzal, hogy tovább élezzék a helyzetet, minden munkaközösség-vezető lemondott, és határozott fenntartói kérésre sem választottak új munkaközösség-vezetőket, hogy fenntartsák az intézménnyel kapcsolatos botrányokat. Fenntartóként ekkor is olyan ideiglenes - általuk kért, támogatott - nyugdíjas, volt igazgatót bíztunk meg, aki által reméltük, végre helyre áll a rend.
A közben újra kiírt igazgatói pályázatra Zara Melinda mellett Kurnász László, külső pályázó is adott be pályázatot. Bár az intézményi közösségek Zara tanárnőt támogatták, és a külső pályázó pályázatát igyekeztek minden fórumon, nyilvánosan is lejáratni, Fenntartóként a külső pályázó egy éves megbízása kapcsán abban is bíztunk, hogy egy kívülről jövő, a "harcokon" kívülálló, jószándékú, nem az egyéni érdekeket, hanem a Gimnáziumot, a diákok érdekeit szem előtt tartó új vezető, végre megoldást jelenthet a kialakult helyzetben. Ugyanakkor Kurnász László vállalta az 1 éves megbízatást is (ezzel annak kockázatát, hogy 1 év múlva nem választják meg újra), amit Zara Melinda elutasított, így nem is maradt más választásunk.

A feszültségkeltés áldozatot követel

Nem így történt. Az új igazgató tekintélyét a tanári kar egy része tudatosan, folyamatosan és minden eszközzel igyekezett aláásni, nem csak a tantestületben, hanem a szülők és a diákok körében is. Az egy év alatt a rendelkezésükre álló minden eszközzel azon voltak, hogy munkáját ellehetetlenítsék, emberileg megtörjék. Az újabb vezetői pályázatával kapcsolatban olyan egyoldalú, csak az előforduló negatívumokra koncentráló, hamis tényeket, illetve igaz tényeket hamis színben feltüntető tudatos lejáratást folytattak, amely az országban példa nélküli.
Majd mikor a Fenntartó újabb 5 évre - az iskolai közösségek többségének támogatását élvező Fodorné Farda Éva pedagógus ellenében - mégis Kurnász Lászlót nevezte ki, újabb lendülettel vonták be a diákokat is az ellenszegülésbe. Már korábban, 2007-ben is diákokkal közösen tüntettek a diákokat közvetlenül nem is érintő ügyekben (igazgató leváltása). Sitku Pál igazgatóként más pedagógusokkal együtt a gyerekek és a pedagógusok válla felett mosolygott a polgármesterre azon a képviselő-testületi ülés előtt, amelyen felmentették az intézményvezetői megbízatásából, és egy szülő tojásokkal dobálta meg a polgármestert, és majd 100 gyermek és diák dühöngött, sírt, sikított, szitkozódott a folyosón, majd a későbbiekben döngette a hivatal kapuját. De a tanév utolsó hetében már nem csak burkoltan, a háttérből irányítva használták fel a diákokat az igazgató és a Fenntartó ellen, hanem nyíltan is. Június 11-én, a harmadik óra után a diákok – a kötelezően meghirdetendő igazgató-helyettesi pályázattal kapcsolatban, a határidő lejárta előtt, a leendő igazgató-helyettes személyére vonatkozó, egyébként a diákokat közvetlenül nem érintő ügyben - beszélgetést kezdeményeztek az igazgatóval. Miután a diákokat az igazgató tájékoztatta az üggyel kapcsolatos álláspontjáról, felszólított mindenkit, hogy menjenek órára. A pedagógusok nagy része - az igazgató kifejezett utasítása ellenére - meg sem kísérelte a diákokat órára vinni, mire a diákok a pedagógusok támogatását érzékelve diáksztrájkot hirdettek, és elmaradtak az órák. Hasonlóan támogatták a diákok engedetlenségét június 13 is, amikor az előző nap az igazgatóval egyeztetett rendkívüli diákparlamenti ülést engedély nélkül egy órával előbbre hozták, amit a pedagógusok - ugyancsak elmaradt tanórák árán - hallgatólag, vagy tevőlegesen támogattak. Ez alatt az idő alatt egy diák felgyújtott az egyik osztályteremben egy papírt, majd miután ez kiderült, és a pedagógusok számonkérték, megszidták, délután a vonat alá vetette magát. Mobilján - többek között - azzal a videó üzenettel, hogy nem akart az iskolájára szégyent hozni. A tanuló halála után nem volt más választásunk, határozottan lépnünk kellett, hisz a két éves türelmünk nem hozott eredményt. Az igazgató az utolsó héten meg nem tartott órák, az órák helytelen adminisztrálásával, egyéb jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja miatt, 22 pedagógus ellen fegyelmi eljárást kezdeményezett, melynek kapcsán hét pedagógust elbocsátottak, 10-en enyhébb fegyelmi büntetést kaptak, 5-en elmentek az intézményből.
Ősszel már nyíltan, a Jobbik által szervezett politikai tüntetés keretében tiltakoztak az elbocsátott pedagógusok. Meglepően olyan pedagógusokkal együtt (Nagy László, Wiesztné Sátok Szilvia), akiket a fegyelmi eljárás keretében el sem bocsátottak.

A szocialisták a botrány felszínen tartásáért dolgoznak

Sőt, a napokban Titmann János - dorogi polgármester, MSZP-s országgyűlési képviselő – politikai tőkét igyekszik kovácsolni az elbocsátott pedagógusok „felkarolásával”, az iskola, az oktatás „megmentőjének” álcájában. Az elbocsátott pedagógusok – továbbra is a Gimnázium végleges ellehetetlenítésén fáradozva – a Gimnázium közös szülői értekezletén osztogatott röpcédulákon, és az azt követő tájékoztatón bujtogatják a szülőket – egyébként meglehetősen törvénytelenül, de legalább is a törvény szellemének ellentmondóan -, hogy gyermekeiknek kezdeményezzék a magántanulói státuszt, majd a dorogi polgármester által ingyen biztosított iskolaépületben, havi 25 E Ft-ért járassák hozzájuk őket felkészítésre a félévi osztályozó, illetve érettségi vizsgákra, továbbtanulási felkészítésre. Nyíltan hangoztatják, hogy csak így biztosíthatják gyermekeik számára a sikeres vizsgákat, a megfelelő egyetemre a bejutást. Közben a Gimnázium új pedagógusait a jól bevált módon szakmailag, emberileg igyekeznek lejáratni. Titmann János pedig az ügyet „felkarolva”, szakértők bevonásával próbálja megteremteni ennek a jogi feltételeit. Teszi ezt az a polgármester, aki a város legtöbb nem kötelező közoktatási feladatait (gimnázium, zeneiskola, sajátos nevelési igényű iskola) átadta a megyei önkormányzat fenntartásába, akiknek a fogyatékos gyerekeit az esztergomi speciális iskola neveli.

A gyerekek érdeke mindenek előtt

Hangsúlyozni szeretnénk azt, hogy minden döntésünkkel az volt a szándékunk, hogy a gyerekek érdekeit megvédjük. A diákokat áldozatoknak tekintjük, akiket Fenntartóként soha nem akartunk, és most sem kívánunk felelőssé tenni, nem kezdeményeztünk ellenük fegyelmi eljárás indítását, az egyébként többször elkövetett jogsértések, illetve diákhoz nem méltó magatartásuk miatt. Elég itt arra utalni, hogy voltak akik „elfoglalták az igazgatói szobát”, a diákparlamenti ülésen elfogadhatatlan hangnemben kérték számon az igazgatót döntési kompetenciájába tartozó kérdésekben, közterületen elfogadhatatlan és trágár módon válaszoltak választott önkormányzati képviselőknek, jegyzőnek, stb. Mindezek mellett is úgy gondoljuk ártatlanok, megértést és segítséget érdemelnek. Az ő „boldogságuk”, lelki békéjük biztosítása lesz ezután is a legfőbb cél. Viszont a leghatározottabban kívánunk fellépni a gyerekek lelkét megzavaró, őket felzaklató felnőttekkel szemben.
A felelőtlen tanárokkal szemben azonban zéró toleranciát hirdetünk. Két évig türelemmel, a Gimnázium tanáraival való együttműködéssel próbáltuk megoldani a konfliktusokat. Ami nem, hogy nem vezetett eredményre, hanem az intézményben olyan fegyelmezetlenségek kezdtek elharapózni, amelyek megengedhetetlenek, és amelyeknek kötelességünk elejét venni. Minden erőnkkel meg fogjuk akadályozni, hogy oktatási intézmények pedagógusai közéleti, politikai, munkahelyi pozícióik elérése érdekében – törvénytelenül, aljas módon - diákokat használjanak fel.
Hasonlóan vélekedünk azokkal a szülőkkel kapcsolatban is, akik politikai, közéleti megfontolásból rendbontással, más szülők befolyásolásával, a diákok előtt a fenntartó és az igazgató tekintélyének rombolásával próbálják megakadályozni az intézményi konszolidációt. A sorozatos konfliktusok miatt mintegy 60 tanulót írattak át a szülők másik iskolába. A tanulók nagy részét szintén a mi fenntartásunkban működő intézménybe vitték, ami azt bizonyítja, hogy nem a fenntartóval van bajuk az érintetteknek, hanem az iskolában zajló eseményekből van elegük.
Eddig is felelőséggel, az intézmény hosszú távú fejlődését szem előtt tartva döntöttünk a Gimnáziummal kapcsolatban. Reméljük, a közelmúltban meghozott döntésünkkel – az elit középiskola létrehozása, a Bottyán épületben (a Gimnázium tantestülete által is legjobbnak tartott és a Gimnázium elődjének is - Szent Imre – helyet adó) történő elhelyezés – megteremti a feltételeit annak, hogy mindenki megnyugodjon, és jövő szeptemberben új alapokon megvalósulhasson az átvételkor megfogalmazott célunk a Gimnáziummal kapcsolatban.

Tovább...

Szeretgom | Többször foglalkoztunk már a Kurnász László kijelentései és tettei között felfedezhető különbségekkel - az Önkormányzat által lefestett cukormázas képpel és a mögötte található keserű valósággal. Nemrég azonban az igazgató egy olyan tettére derült fény, melyen még mi magunk is komolyan meglepődtünk.

Történetünk majdnem egy évvel ezelőtt játszódik. 2008. október 11-én egy blogon olvasható információkra alapozva a Szeretgom közzéteszi, hogy a Szent István Gimnáziumban több tanár sem kapott engedélyt Kurnásztól szakkörök indítására. A hírt a szigmedia.com diákportál is átveszi, aminek következtében Kurnász is közleményt ír és ez október 15-én megjelenik a diákok honlapján. A válaszközleményre sokan reagálnak, az iskola több tanára is saját nevén megnyilatkozik és a Kurnász által írt közleményben foglaltakat cáfolja, helyesbíti. A vita egészen másnap estig folyik a saját, felismerhető néven író tanárok és diákok, valamint az ismeretlenként, vagy álnéven író, Kurnászt támogató hozzászólók között.

A vitát egyértelműen a saját nevüket vállaló felek nyerik, az igazgató döntését semmilyen módon nem sikerül igazolni. Mit tesz ebben a helyzetben egy egészséges lelkű, bölcs, megfontolt ember? Elismeri, hogy veszített és kijavítja hibás döntését? Talán valóban ezt tenné.

Kurnász László azonban nem ezt tette. Mivel vélhetően ő maga írt álnéven hozzászólásokat a saját védelmében, és a vele vitatkozók nagyjából ennek tudatában válaszoltak az ismeretlen beceneveknek, érezhette, hogy valahonnan támogatást kell szereznie harcához.

Ezért a nemrégiben kinevezett igazgatóhelyetteshez, Daróczi Józsefhez fordult - írásban - segítségért. Képzeljük el a helyzetet: egy új kolléga, éppen próbál beilleszkedni az új környezetbe, mire kap egy kérést a főnökétől, hogy ugyan, ha nem probléma, segítsen már elbánni ezekkel a tanárokkal és diákokkal a diákportálon. Gondolkodni sem kell, kedves beosztott, mert azt is megmondom, hogy milyen pletykákat, hamis színben feltüntethető tényeket tessék beírni álnéven a diákok honlapjára, hogy ezek a fránya diákok végre elgondolkodjanak azon, mennyire hamis is a kép, ami bennük él az iskoláról és a tanárokról. Majd mi megmutatjuk nekik, Józsi! Frappáns álneveket keresünk, és adunk a pofájukba tényeket milliókat lenyúló tanárokról! Ha ez kell nekik, megkapják!

Daróczi Józsefet - szerencsére - nem olyan fából faragták, mint Kurnász Lászlót. Főnöke kérésének nem tett eleget, kollégái lejáratásában, rágalmazásában nem akart részt venni. Viszonyuk a későbbiekben odáig romlott, hogy augusztusban önként elhagyta az iskolát.

Kurnász László jelenleg is a Szent István Gimnázium igazgatója, a város vezetésének feltétlen és mérhetetlen bizalmát élvezi.

A történetnek azonban még nincs vége...

Tovább...